Oudervereniging

In de praktijk verleent de oudervereniging gedurende het schooljaar ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: Sinterklaas- en Kerstfeest, Carnaval, Pasen, musical, tentoonstellingen, pleinfeest e.d. Tevens zal de vereniging trachten de deelname van de ouders in de ouderadviescommissie te bevorderen.

Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van bovengenoemde activiteiten worden gedekt door de contributie. Jaarlijks ontvangen alle ouders een schrijven, waarop vermeld staat, hoe hoog de contributie is en op welke wijze deze kan worden betaald.

De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Tijdens de jaarvergadering wordt er door de penningmeester een financieel jaarverslag gepresenteerd waarin u kunt zien waaraan de bijdrage is besteed.

Indien ouders om welke reden dan ook géén lid zijn van de oudervereniging worden zij wel verzocht om een vrijwillige bijdrage – ter hoogte van de contributie van de vereniging – te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten.

Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel nemen dat door de school wordt verzorgd.

De contributie en de bijdrage voor de schoolreisjes en het schoolkamp wordt bekend  gemaakt na de zakelijke ouderavond (jaarvergadering) in oktober. De contributie en de schoolreisbijdrage dient u over te maken op:

NL05RBRB0918617685 t.n.v. Sint Willibrordus te oude Pekela o.v.v. contributie en/of schoolreisgeld 2015/2016 en naam en voornaam van uw kind(eren). HET VOLLEDIGE BEDRAG MOET VOOR 1 MAART BETAALD ZIJN!!! Mocht de hoogte van het bedrag of de termijn voor u problemen opleveren neem dan gerust contact op met het team. Er is altijd wel een oplossing mogelijk.

Ouders wiens netto inkomen niet meer dan 10 % boven het minimum inkomen uitkomt kunnen ook een beroep doen op het participatiefonds. Dit fonds vergoedt dan een gedeelte van de gemaakte kosten. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente: afdeling Sociale Zaken, telefoon 617555. U kunt ook langskomen op het gemeentehuis.